Utrymningsövning

Att ge din personal grundläggande brandskyddsutbildning är alltid en bra investering som leder till ökad brandsäkerhet.

Instruktörer & Kvalitetssäkring

Våra instruktörer har alla stor erfarenhet ifrån räddningsarbete.

2003:778, Lag om skydd mot olyckor (LSO)

Kap2, 2§ Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och
andra anläggningar

”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller
annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och
för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”


Kontakt
Ring oss för rådgivning, 010 – 220 10 03
Ni kan också fylla i intresseanmälan i vårt kontaktformulär eller maila oss direkt på utbildning@livtjanst.se
Vi ser fram emot att höra från er.