Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med eller som kommer att arbeta med det systematiska brandskyddsarbetet på din arbetsplats.

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med eller som kommer att arbeta med det systematiska brandskyddsarbetet på din arbetsplats. Målet är att du ska kunna planera, dokumentera och följa upp brandskyddsarbetet.

Kursinnehåll

I utbildningen ingår brandorsaker och konsekvenser av brand, inventering av möjliga brandrisker i verksamheten, byggnadsbeskrivning, tekniska brandskyddsåtgärder, organisation, kontrollsystem, information och utbildningsplaner, lagar, förordningar och allmänna råd.

Instruktörer & Kvalitetssäkring

Våra instruktörer har alla stor erfarenhet ifrån räddningsarbete.

2003:778, Lag om skydd mot olyckor (LSO)

Kap2, 2§ Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och
andra anläggningar

”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller
annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och
för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”


Kontakt
Ring oss för rådgivning, 010 – 220 10 03
Ni kan också fylla i intresseanmälan i vårt kontaktformulär eller maila oss direkt på utbildning@livtjanst.se
Vi ser fram emot att höra från er.